iconlinks  

 

  คลินิกอายุรกรรม คลินิกศัลยกรรม คลินิกจักษุกรรม คลินิกสูตินรีเวช
               
  คลินิกกุมารเวช คลินิกหู คอ จมูก คลินิกระงับปวด คลินิกทันตกรรม
               
 ออร์โธปิดิกส์  
  * การนัดหมายแพทย์เฉพาะสาขา กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
  ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อ - สกุล : พ.อ.สุธีร์           ศีลพิพัฒน์ 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันอังคาร 09:00 - 12:00, 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)
 • วันพฤหัสบดี  09:00 - 12:00, 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)
 • วันเสาร์ 09.00 - 11.30 (นอกเวลา)

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ปิติ            รุจกิจยานนท์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านออร์โธปิดิคส์
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันจันทร์ 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)
 • วันอังคาร 09:00 - 12:00, 13.00 - 15.00,
  16.00 - 19.00 (นอกเวลา)
 • วันพุธ  16.00 - 19.00 (นอกเวลา)
 • วันพฤหัสบดี  09:00 - 12:00, 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)

 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.พีระพรรณ          ศรีสุข
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านออร์โธปิดิคส์
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันอังคาร 09:00 - 12:00, 13.00 - 15.00
 • วันพุธ 16.00 - 19.00 (นอกเวลา)
 • วันพฤหัสบดี  09:00 - 12:00
 • วันอาทิตย์ 09.00 - 12:00 (นอกเวลา)

ชื่อ - สกุล : พ.ต.ปิยะชัย         หนูเกตุ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันอังคาร 09:00 - 11:30, 16.00 - 18.00 (นอกเวลา)
 • วันพฤหัสบดี  09:00 - 11:30, 16.00 - 18.00 (นอกเวลา)

  * การนัดหมายแพทย์เฉพาะสาขา กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
  ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. โทร: 075-809581 ต่อ 1102-1105, 075-383113, 075-383264
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00น. โทร: 088-3869359
 นอกเวลาราชกา  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-12.00น. โทร: 088-3869359


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
iconlinks  

 

  คลินิกอายุรกรรม คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกศัลยกรรม คลินิกจักษุกรรม
               
  คลินิกสูตินรีเวช คลินิกกุมารเวช คลินิกระงับปวด คลินิกทันตกรรม
               
หู คอ จมูก
 
  * การนัดหมายแพทย์เฉพาะสาขา กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
  ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-สกุล : พ.อ.สุรเกียรติ    โรจน์สุริยาวงศ์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันจันทร์ (สัปดาห์ที่ 1, 2 และ3 ของทุกเดือน)
  09.00 - 12.00

 

ชื่อ-สกุล : พ.ท.โกสินทร์    ชัยชำนาญ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันจันทร์ (สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน) 09.00 - 12.00

 

 


ชื่อ-สกุล : ร.อ.ธีระพงศ์    ตั้งกิจสถาพร
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันจันทร์ 16.00 - 20.00 (นอกเวลา)
 • วันอังคาร 09.00 - 12.00
 • วันพุธ 16.00 - 20.00 (นอกเวลา)
 • วันพฤห้สบดี 09.00 - 12.00


ชื่อ-สกุล : พญ.วาริตา   บุญจงเจริญ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก
แพทย์ : Full Time / Part Time

ตารางออกตรวจ

 • วันพุธ 09.00 - 12.00, 13.00 - 15.00,
  17.00 - 19.00 (นอกเวลา)   * การนัดหมายแพทย์เฉพาะสาขา กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
  ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. โทร: 075-809581 ต่อ 1102-1105, 075-383113, 075-383264
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00น. โทร: 088-3869359
 นอกเวลาราชกา  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-12.00น. โทร: 088-38693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iconlinks  

 

  คลินิกอายุรกรรม คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกศัลยกรรม คลินิกจักษุกรรม
               
  คลินิกสูตินรีเวช คลินิกกุมารเวช คลินิกหู คอ จมูก คลินิกระงับปวด
               
ทันตกรรม
  * การนัดหมายแพทย์เฉพาะสาขา กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
  ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อ - สกุล : ร.อ.ปิยวุฒิ         เอื้อพันธ์ทวีพงศ์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านทันตกรรมทั่วไป
แพทย์ : Full Time / Part Tim

ตารางออกตรวจ

 • วันจันทร์ 08:30 - 11:30, 13.30 -15.30
 • วันอังคาร 08:30 - 11:30, 13.30 -15.30
 • วันพุธ 08:30 - 11:30, 13.30 -15.30
 • วันพฤหัสบดี 08:30 - 11:30, 13.30 -15.30
 • วันศุกร์ 08:30 - 11:30, 13.30 -15.30
 • วันเสาร์ 08:30 - 11:30

ชื่อ - สกุล : ร.ต.หญิง ปาริชาต    ลีรัตนชัย
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านทันตกรรมทั่วไป
แพทย์ : Full Time / Part Tim

ตารางออกตรวจ

 • วันจันทร์ 08:30 - 11:30, 13.30 -15.30
 • วันอังคาร 08:30 - 11:30, 13.30 -15.30
 • วันพุธ 08:30 - 11:30, 13.30 -15.30
 • วันพฤหัสบดี 08:30 - 11:30, 13.30 -15.30
 • วันศุกร์ 08:30 - 11:30, 13.30 -15.30
 • วันเสาร์ 08:30 - 11:30

  * การนัดหมายแพทย์เฉพาะสาขา กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
  ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง


สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. โทร: 075-809581 ต่อ 1102-1105, 075-383113, 075-383264
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00น. โทร: 088-3869359
 นอกเวลาราชกา  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-12.00น. โทร: 088-38693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

001554464
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
848
1219
12646
500643
40793
57857
1554464

Server Time: 2020-09-19

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-809581 ต่อ 1102-1105, 075-383113, 075-383264

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top