การตรวจสุขภาพประจำปี

       การตรวจสุขภาพเป็นประจำ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบว่า ปัจจุบันสุขภาพของเรายังดีอยู่หรือไม่ มีโรคแอบแฝงที่ต้องรีบรักษาหรือไม่  เนื่องจากการตรวจร่างกายมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง และภาวะผิดปกติ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางป้องกันการเกิดโรค เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น หรือช่วยยับยั้งความรุนแรงของ “ภัยเงียบ” ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเรา โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ซึ่งหากตรวจพบโรคในระยะแรก ๆ ความรุนแรงหรือการลุกลามของโรคก็จะลดน้อยลง รวมทั้งการตรวจสุขภาพยังจะช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และบางโรคยังอาจเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้หายขาดได้อีกด้วย

       ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพทั้งภายในและภายนอกสถานที่ สำหรับประชาชนทั่วไป และหน่วยงานราชการ  โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับช่วงวัยให้บริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพมาให้บริการในการตรวจ  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ


สิ่งที่ควรทำก่อนการตรวจสุขภาพ


การให้บริการ

โปรแกรมสุขภาพ