ธนาคารเลือด [ Blood Bank ]
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ


ขั้นตอนการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต

Steps in Blood Donor Selection

การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเอง (donor self-selection)

             ทุกครั้งที่มาแสดงความจํานงที่จะบริจาคโลหิต ให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคนอ่าน และตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลต่อตนเอง และต่อผู้ป่วยที่จะรับโลหิต แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

             1. ให้ผู้บริจาคโลหิตได้พิจารณาว่า สุขภาพของตนเองเหมาะสม และพร้อมที่จะบริจาคโลหิตหรือไม่ การบริจาคโลหิตในขณะที่สภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น ความรู้สึกเพลีย มึนงง ไม่สดชื่นแข็งแรง อดนอน พักผ่อนไม่เต็มที่ หรือกําลังรับประทานยา รักษาโรคประจําตัว การบริจาคโลหิตในสภาวะเช่นนี้อาจเป็นอันตรายต่อตัวผู้บริจาคโลหิต

             2. ให้ผู้บริจาคโลหิตได้พิจารณาว่า โลหิตของตนมีความปลอดภัยต่อผู้รับ ไม่มีเชื้อโรคที่ถ่ายทอดทางโลหิต แฝงอยู่ ซึ่งอาจติดต่อเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่รับโลหิต ทั้งนี้หากผู้บริจาคโลหิตสัมผัสเชื้อโรคมาในระยะเริ่มแรก หรืออยู่ในระยะ window period อาจตรวจไม่พบด้วยวิธีมาตรฐานที่ใช้ทางห้องปฏิบัติการ แต่ตัวผู้บริจาคโลหิตเองเท่านั้นที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงหรือ โลหิตของตนปลอดภัยต่อผู้รับหรือไม่

 ขั้นตอนที่ 2 คัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์คัดกรองผู้บริจาคโลหิต

             เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์คัดกรองที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบคําตอบในแบบสอบถามของผู้บริจาคโลหิต และประเมินว่าควรบริจาคโลหิตหรือไม่ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวผู้บริจาคโลหิตและของผู้ป่วยที่จะรับโลหิต ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้น ได้แก่การวัดความดันโลหิต ชีพจร
รวมทั้งจะได้รับการตรวจวัดความเข้มข้นของโลหิต หากมีปัญหาควรได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์คัดกรองหรือแพทย์

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตตามมาตรฐาน ทางห้องปฏิบัติการ

             โลหิตทุกยูนิต จะได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรฐาน ได้แก่ การตรวจหมู่โลหิต ABO Rh การตรวจกรองแอนติบอดีของเม็ดโลหิตแดง และตรวจร่องรอยของการติดเชื้อโรค 4 ชนิด คือ ไวรัส
เอชไอวี (เอดส์) ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีและซิฟิลิส ด้วยวิธีทาง serology และ NAT โดยทดสอบตัวอย่างเดี่ยว

ขั้นตอนที่ 4 ระบบทะเบียนผู้บริจาคโลหิต และระบบการควบคุมคุณภาพ

             จัดระบบการลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิตที่เป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกประวัติการบริจาคโลหิตทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รหัสหมายเลขผู้บริจาคโลหิต หมู่โลหิต ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรับบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

001646549
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
2496
12809
588749
62794
70084
1646549

Server Time: 2020-10-31

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-809581 ต่อ 1102-1105, 075-383264

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top