คลินิกอายุรกรรม

 

            ในการระบุวันนัดตรวจนั้น ศูนย์นัดจะกำหนดวันนัดให้ โดยอิงตามตารางการตรวจของแพทย์ เนื่องจากแพทย์แต่ละท่านไม่ได้ลงตรวจทุกวัน ซึ่งการขอนัดหมายตรวจล่วงหน้าและเลื่อนนัดในช่องทางนี้ ผู้ป่วยต้องมีบัตรโรงพยาบาลของ รพ.ค่ายวชิราวุธไว้แล้วเท่านั้น

           หากท่านมีความประสงค์ขอเลื่อนนัดทาง E-mail address สามารถส่งมาได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   และกรุณาแจ้งรายละเอียดตามฟอร์ม ที่ลิงค์นี้  ส่วนในการระบุวันนัดครั้งต่อไปให้ท่าน ทางงานบริการศูนย์นัดจะตอบกลับทาง E-mail address ภายใน 1 วัน ทำการหลังจากได้รับการแจ้งเลื่อนนัด

 

 

 อายุรกรรม

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ณรงค์   ลักษมาณา

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 16:00 - 19:00   
 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00 
 • พุธ 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 13:00 - 15:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล : พ.ท.สมคิด   ปุรินทราภิบาล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • พุธ 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล : พ.ต.ชาญวัฒน์   ปิตินันท์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00
 • พุธ 16:00 - 19:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 
ชื่อ - สกุล : ร.อ.เศรษฐพงศ์   เพชรเกื้อ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • ศุกร์ 09.00 - 12.00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ชินกร   ชาญสมุทร

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00(คลินิครักษ์ภูมิ), 16:00 - 18:00
 • อังคาร 15:00 - 15:30 
 • พุธ 13:00 - 15:00(คลินิควัณโรค), 16:00 - 18:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 18:00 
 • ศุกร์ 16:00 - 18:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ทองแดง ฝูงใหญ่

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • ศุกร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 

 
ชื่อ - สกุล : พ.ท.หญิง ภันทิลา   ตันติฤทธิศักดิ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • อังคาร 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 
ชื่อ - สกุล : พ.ท.นที   เมธีดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบไต

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • พุธ 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 
ชื่อ - สกุล : นพ.สมปราชญ์     จิตรศรีสวัสดิ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 16:00 - 18:00

 


 

 ออร์โธปิดิกส์

ชื่อ - สกุล : พ.อ.สุธีร์  ศีลพิพัฒน์ 

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • เสาร์ 09:00 - 11:30 
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.ปิติ  รุจกิจยานนท์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 16:00 - 19:00
 • อังคาร 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, 16:00 - 19:00
 • พุธ 16:00 - 19:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.พีระพรรณ   ศรีสุข

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • พุธ 16:00 - 19:00 
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
 • อาทิตย์ 09:00 - 12:00 
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ต.ปิยะชัย  หนูเกตุ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 


 

ศัลยกรรม
ชื่อ - สกุล : พ.ต.กิจวิทย์  วัชราภรณ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 08:30, 16:00 - 19:00
 • อังคาร 16:00 - 19:00
 • พุธ 08:00 - 08:30
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 


 

จักษุกรรม

ชื่อ - สกุล : พ.ท.พิเชษฐ์   พะโยม

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • พุธ 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • ศุกร์ 09:00 - 11:30 (ตรวจจอประสาทตา OCT)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 

ชื่อ - สกุล : พ.ต.หญิง วรรษมน   อินทรประสงค์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30
 • พุธ 09:00 - 11:30
 • พฤหัสบดี 15:30 - 16:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 
 

ชื่อ - สกุล : พญ.ฤทัยรัตน์   วินิจฉัย

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • เสาร์ ที่ 3 ของเดือน 09:00 - 14:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 


ชื่อ - สกุล :
 นพ.สลิล์   สุขสมบูรณ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30
 • อังคาร 15:00 - 16:00
 • ศุกร์ 15:30 - 16:00
 *กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 


ชื่อ - สกุล :
พญ.อัจฉรา    ฉายวิริยะ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • พฤหัสบดี 09:00 - 12.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง


 

ชื่อ - สกุล : พญ.คณึงนิจ   กิตติกูลไพศาล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • ศุกร์ ที่ 4 ของเดือน 10:00 - 12:00
 *กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 


 

สูติ-นรีเวช 
ชื่อ - สกุล : ร.อ.กษมพล   ชวนะชิต

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 17:00 - 18:00
 • พุธ 09:00 - 12:00(ตรวจภายใน)
 • ศุกร์ 09:00 - 12:00(ฝากครรภ์)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 


 

กุมารเวช
 ชื่อ - สกุล : พ.อ.สุทธิพงษ์   คงศิริรัตน์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านกุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 16.00 - 19.00
 • อังคาร 09.00 - 12.00, (ฉีดวัคซีน)13:00 - 15:00
 • พุธ 16.00 - 19.00
 • พฤหัสบดี 09.00 - 12.00
 • ศุกร์ (ฉีดวัคซีน)13:00 - 15:00, 16.00 - 19.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 


 

ทันตกรรม 

ชื่อ - สกุล : ร.อ.ปิยวุฒิ  เอื้อพันธ์ทวีพงศ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านทันตกรรมทั่วไป

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • อังคาร 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00, 16:30 - 20:00
 • พุธ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00, 16:30 - 20:00
 • พฤหัสบดี 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • ศุกร์ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • เสาร์ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 


 

 หู คอ จมูก

ชื่อ - สกุล : พ.อ.สุรเกียรติ   โรจน์สุริยาวงศ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ (สัปดาห์ที่ 1-3 ของทุกจันทร์) 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.โกสินทร์  ชัยชำนาญ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ (สัปดาห์ที่ 4 ของทุกจันทร์) 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พญ.วาริตา   บุญจงเจริญ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 16:00 - 19:00
 • พุธ 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 


 

ระงับปวด

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ธีรศักดิ์    พุ่มสีทอง

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านวิสัญญีวิทยาและเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจ

 • ศุกร์  09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

Patient Care

 

 ตึกพิเศษ 1 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

 เปิดบริการทั้งหมด 13 ห้อง ราคา 2,000 บาท 

 

 

ตึกพิเศษ 2 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

เปิดบริการทั้งหมด 13 ห้อง ราคา 2,400 บาท

รับผู้ป่วยสูติกรรม นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ที่พ้นภาวะวิกฤต 

 

ตึกพิเศษ 3 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

เปิดบริการทั้งหมด 11 ห้อง 

เปิดบริการสำหรับ ทหาร และครอบครัวทหาร สังกัดกองทัพบกเท่านั้น

 

ตึกพิเศษ 4 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

เปิดบริการทั้งหมด 13 ห้อง ราคา 2,000 บาท

รับผู้ป่วย ศัลยกรรมออร์โธ ศัลยกรรม หู คอ จมูก ที่พ้นภาวะวิกฤต

 

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

            - กระเป๋ากิ๊ฟเซ็ท 

          - บริการภาชนะจาน ชาม ช้อน แก้ว 

          - บริการฟรี ชุดผู้ป่วยวันละ 2 ชุด น้ำดื่มวันละ 2 ขวด

          - มีตู้กดน้ำเย็น และเครื่องไมโครเวฟ ส่วนรวม

          - เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพัก ได้แก่ เตียงไฟฟ้าปรับระดับได้ แอร์ ตู้เย็น

            โทรทัศน์มีระบบเคเบิล กระติกน้ำร้อน

          - มีระบบเรียกเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ที่หัวเตียง และในห้องน้ำ

          - มีสัญญาณ wifi ฟรี


 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ติดต่อสอบถาม ในเวลาราชการ: 075-383113, 075-383264, 088-3869359 โทรสาร: 075-383322
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00น. : 075-383113
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 12.00น. : 075-383113
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นัดหมายและเลื่อนนัดทาง e-mail

 

ศูนย์นัด รพ.ค่ายวชิราวุธ ( งานบริการผู้ป่วยนอก )

             เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการนัดหมายได้อย่างรวดเร็ว ทาง รพ.ค่ายวชิราวุธ ได้จัดช่องทางนัดหมายการตรวจล่วงหน้าและเลื่อนนัดของผู้ป่วย ทาง Line official account

             ในการระบุวันนัดตรวจนั้น ศูนย์นัดจะกำหนดวันนัดให้ โดยอิงตามตารางการตรวจของแพทย์ เนื่องจากแพทย์แต่ละท่านไม่ได้ลงตรวจทุกวัน ซึ่งการขอนัดหมายตรวจล่วงหน้าและเลื่อนนัดในช่องทางนี้ ผู้ป่วยต้องมีบัตรโรงพยาบาลของ รพ.ค่ายวชิราวุธไว้แล้วเท่านั้น

             หากท่านมีความประสงค์ขอเลื่อนนัด ผ่านทาง Line official account
             ท่านสามารถสแกน QR code ตามรูปด้านล่าง
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ติดต่อสอบถาม ในเวลาราชการ: 075-383113, 075-383264, 088-3869359 โทรสาร: 075-383322
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00น. : 088-3869359
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 12.00น. : 088-3869359

จำนวนผู้เยี่ยมชม

001327088
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
423
1287
423
286780
42641
49593
1327088

Server Time: 2020-05-31 08:31:56

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113, 075-383264

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top