ตารางนัดหมายแพทย์

 

            ในการระบุวันนัดตรวจนั้น ศูนย์นัดจะกำหนดวันนัดให้ โดยอิงตามตารางการตรวจของแพทย์ เนื่องจากแพทย์แต่ละท่านไม่ได้ลงตรวจทุกวัน ซึ่งการขอนัดหมายตรวจล่วงหน้าและเลื่อนนัดในช่องทางนี้ ผู้ป่วยต้องมีบัตรโรงพยาบาลของ รพ.ค่ายวชิราวุธไว้แล้วเท่านั้น

            หากท่านมีความประสงค์ขอเลื่อนนัดทาง E-mail address สามารถส่งมาได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   และกรุณาแจ้งรายละเอียดตามฟอร์มที่กำหนดด้านล่างนี้  ส่วนในการระบุวันนัดครั้งต่อไปให้ท่าน ทางงานบริการศูนย์นัดจะตอบกลับทาง E-mail address ภายใน 1 วัน ทำการหลังจากได้รับการแจ้งเลื่อนนัด

 อายุรกรรม

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ณรงค์   ลักษมาณา

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 16:00 - 19:00   
 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00 
 • พุธ 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 13:00 - 15:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล : พ.ท.สมคิด   ปุรินทราภิบาล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • พุธ 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล : พ.ต.ชาญวัฒน์   ปิตินันท์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00
 • พุธ 16:00 - 19:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : ร.อ.เศรษฐพงศ์   เพชรเกื้อ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • ศุกร์ 09.00 - 12.00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ชินกร   ชาญสมุทร

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00(คลินิครักษ์ภูมิ), 16:00 - 18:00
 • อังคาร 15:00 - 15:30 
 • พุธ 13:00 - 15:00(คลินิควัณโรค), 16:00 - 18:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 18:00 
 • ศุกร์ 16:00 - 18:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ทองแดง ฝูงใหญ่

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • ศุกร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.หญิง ภันทิลา   ตันติฤทธิศักดิ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • อังคาร 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.นที   เมธีดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบไต

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • พุธ 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : นพ.สมปราชญ์     จิตรศรีสวัสดิ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 16:00 - 18:00

 


 

 ออร์โธปิดิกส์

ชื่อ - สกุล : พ.อ.สุธีร์  ศีลพิพัฒน์ 

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • เสาร์ 09:00 - 11:30 
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.ปิติ  รุจกิจยานนท์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 16:00 - 19:00
 • อังคาร 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, 16:00 - 19:00
 • พุธ 16:00 - 19:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.พีระพรรณ   ศรีสุข

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • พุธ 16:00 - 19:00 
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
 • อาทิตย์ 09:00 - 12:00 
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ต.ปิยะชัย  หนูเกตุ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
ศัลยกรรม
 ชื่อ - สกุล : พ.ต.กิจวิทย์  วัชราภรณ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 08:30, 16:00 - 19:00
 • อังคาร 16:00 - 19:00
 • พุธ 08:00 - 08:30
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
จักษุกรรม

ชื่อ - สกุล : พ.ท.พิเชษฐ์   พะโยม

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • พุธ 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • ศุกร์ 09:00 - 11:30(ตรวจจอประสาทตาOCT)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ต.หญิง วรรษมน   อินทรประสงค์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30
 • พุธ 09:00 - 11:30
 • พฤหัสบดี 15:30 - 16:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พญ.ฤทัยรัตน์   วินิจฉัย

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • เสาร์ ที่ 3 ของเดือน 09:00 - 14:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : นพ.สลิล์   สุขสมบูรณ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30
 • อังคาร 15:00 - 16:00
 • ศุกร์ 15:30 - 16:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 


 ชื่อ - สกุล : พญ.คณึงนิจ   กิตติกูลไพศาล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • ศุกร์ ที่ 4 ของเดือน 10:00 - 12:00
 *กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 


สูติ-นรีเวช 
ชื่อ - สกุล : ร.อ.กษมพล   ชวนะชิต

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 17:00 - 18:00
 • พุธ 09:00 - 12:00(ตรวจภายใน)
 • ศุกร์ 09:00 - 12:00(ฝากครรภ์)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
กุมารเวช
 ชื่อ - สกุล : พ.อ.สุทธิพงษ์   คงศิริรัตน์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านกุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 16.00 - 19.00
 • อังคาร 09.00 - 12.00, (ฉีดวัคซีน)13:00 - 15:00
 • พุธ 16.00 - 19.00
 • พฤหัสบดี 09.00 - 12.00
 • ศุกร์ (ฉีดวัคซีน)13:00 - 15:00, 16.00 - 19.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
ทันตกรรม 

ชื่อ - สกุล : ร.อ.ปิยวุฒิ  เอื้อพันธ์ทวีพงศ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านทันตกรรมทั่วไป

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • อังคาร 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00, 16:30 - 20:00
 • พุธ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00, 16:30 - 20:00
 • พฤหัสบดี 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • ศุกร์ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • เสาร์ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
 ตรวจโรคทั่วไป

ชื่อ - สกุล : พ.อ.ชัยชาญ  คำหาญ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : -

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ - อาทิตย์ 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

  


 

 หู คอ จมูก

ชื่อ - สกุล : พ.อ.สุรเกียรติ   โรจน์สุริยาวงศ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ (สัปดาห์ที่ 1-3 ของทุกจันทร์) 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.โกสินทร์  ชัยชำนาญ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ (สัปดาห์ที่ 4 ของทุกจันทร์) 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พญ.วาริตา   บุญจงเจริญ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 16:00 - 19:00
 • พุธ 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 

 

Patient Care

 

 ตึกพิเศษ 1 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

 เปิดบริการทั้งหมด 13 ห้อง ราคา 2,000 บาท 

 

 

ตึกพิเศษ 2 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

เปิดบริการทั้งหมด 13 ห้อง ราคา 2,400 บาท

รับผู้ป่วยสูติกรรม นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ที่พ้นภาวะวิกฤต 

 

ตึกพิเศษ 3 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

เปิดบริการทั้งหมด 11 ห้อง 

เปิดบริการสำหรับ ทหาร และครอบครัวทหาร สังกัดกองทัพบกเท่านั้น

 

ตึกพิเศษ 4 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

เปิดบริการทั้งหมด 13 ห้อง ราคา 2,000 บาท

รับผู้ป่วย ศัลยกรรมออร์โธ ศัลยกรรม หู คอ จมูก ที่พ้นภาวะวิกฤต

 

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

            - กระเป๋ากิ๊ฟเซ็ท 

          - บริการภาชนะจาน ชาม ช้อน แก้ว 

          - บริการฟรี ชุดผู้ป่วยวันละ 2 ชุด น้ำดื่มวันละ 2 ขวด

          - มีตู้กดน้ำเย็น และเครื่องไมโครเวฟ ส่วนรวม

          - เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพัก ได้แก่ เตียงไฟฟ้าปรับระดับได้ แอร์ ตู้เย็น

            โทรทัศน์มีระบบเคเบิล กระติกน้ำร้อน

          - มีระบบเรียกเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ที่หัวเตียง และในห้องน้ำ

          - มีสัญญาณ wifi ฟรี


 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ติดต่อสอบถาม ในเวลาราชการ: 075-383113, 075-383264, 088-3869359 โทรสาร: 075-383322
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00น. : 075-383113
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 12.00น. : 075-383113
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นัดหมายและเลื่อนนัดทาง e-mail

 

ศูนย์นัด รพ.ค่ายวชิราวุธ ( งานบริการผู้ป่วยนอก )

             เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการนัดหมายได้อย่างรวดเร็ว ทาง รพ.ค่ายวชิราวุธ ได้จัดช่องทางนัดหมายการตรวจล่วงหน้าและเลื่อนนัดของผู้ป่วย ทาง E-mail หรือ Line application

             ในการระบุวันนัดตรวจนั้น ศูนย์นัดจะกำหนดวันนัดให้ โดยอิงตามตารางการตรวจของแพทย์ เนื่องจากแพทย์แต่ละท่านไม่ได้ลงตรวจทุกวัน ซึ่งการขอนัดหมายตรวจล่วงหน้าและเลื่อนนัดในช่องทางนี้ ผู้ป่วยต้องมีบัตรโรงพยาบาลของ รพ.ค่ายวชิราวุธไว้แล้วเท่านั้น

             หากท่านมีความประสงค์ขอเลื่อนนัดทาง E-mail address สามารถส่งมาได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
             หรือ
             ผ่านทาง QR code โดยการเพิ่มเพื่อนกับทางโรงพยาบาล
            
            และกรุณาแจ้งรายละเอียดตามฟอร์มที่กำหนดด้านล่างนี้  ส่วนในการระบุวันนัดครั้งต่อไปให้ท่าน ทางงานบริการศูนย์นัดจะตอบกลับทาง E-mail address ภายใน 1 วัน ทำการหลังจากได้รับการแจ้งเลื่อนนัด

กรุณากรอกข้อมูลการขอเลื่อนนัด โดยให้ระบุข้อมูล ดังนี้
ชื่อ..........................................สกุล.................................................HN............................
วัน เดือน ปี รายการนัดเดิม.............................ช่วงเวลา.............................แพทย์................................
ขอเลื่อนนัดเป็น ช่วงวันที่............................ช่วงเวลา..................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก คือ 1................................. 2.............................
**หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
**หมายเหตุ E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (อีเมล์ศูนย์นัด รพ.ค่ายวชิราวุธ)

 

 

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์นัดและประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ

ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
ติดต่อสอบถาม ในเวลาราชการ: 075-383113, 075-383264, 088-3869359 โทรสาร: 075-383322
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00น. : 075-383113
ติดต่อสอบถาม นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 12.00น. : 075-383113
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เยี่ยมชม

001192228
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
394
1098
1492
156003
30731
41680
1192228

Server Time: 2020-02-24 08:40:42

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top