ตารางนัดหมายแพทย์

            ในการระบุวันนัดตรวจนั้น ศูนย์นัดจะกำหนดวันนัดให้ โดยอิงตามตารางการตรวจของแพทย์ เนื่องจากแพทย์แต่ละท่านไม่ได้ลงตรวจทุกวัน ซึ่งการขอนัดหมายตรวจล่วงหน้าและเลื่อนนัดในช่องทางนี้ ผู้ป่วยต้องมีบัตรโรงพยาบาลของ รพ.ค่ายวชิราวุธไว้แล้วเท่านั้น

            หากท่านมีความประสงค์ขอเลื่อนนัดทาง E-mail address สามารถส่งมาได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   และกรุณาแจ้งรายละเอียดตามฟอร์มที่กำหนดด้านล่างนี้  ส่วนในการระบุวันนัดครั้งต่อไปให้ท่าน ทางงานบริการศูนย์นัดจะตอบกลับทาง E-mail address ภายใน 1 วัน ทำการหลังจากได้รับการแจ้งเลื่อนนัด

 อายุรกรรม

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ณรงค์   ลักษมาณา

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 16:00 - 19:00   
 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00 
 • พุธ 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 13:00 - 15:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงIMG 3792
 ชื่อ - สกุล : พ.ท.สมคิด   ปุรินทราภิบาล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • พุธ 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล : พ.ต.ชาญวัฒน์   ปิตินันท์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00
 • พุธ 16:00 - 19:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : ร.อ.เศรษฐพงศ์   เพชรเกื้อ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • ศุกร์ 09.00 - 12.00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ชินกร   ชาญสมุทร

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00(คลินิครักษ์ภูมิ), 16:00 - 18:00
 • อังคาร 15:00 - 15:30 
 • พุธ 13:00 - 15:00(คลินิควัณโรค), 16:00 - 18:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 18:00 
 • ศุกร์ 16:00 - 18:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.ทองแดง ฝูงใหญ่

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • ศุกร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 41818

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.หญิง ภันทิลา   ตันติฤทธิศักดิ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • อังคาร 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.นที   เมธีดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ระบบไต

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • พุธ 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : นพ.สมปราชญ์     จิตรศรีสวัสดิ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 16:00 - 18:00

 


 

 ออร์โธปิดิกส์

ชื่อ - สกุล : พ.อ.สุธีร์  ศีลพิพัฒน์ 

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
 • เสาร์ 09:00 - 11:30 
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.ปิติ  รุจกิจยานนท์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 16:00 - 19:00
 • อังคาร 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, 16:00 - 19:00
 • พุธ 16:00 - 19:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00, 16:00 - 19:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ท.พีระพรรณ   ศรีสุข

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • พุธ 16:00 - 19:00 
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
 • อาทิตย์ 09:00 - 12:00 
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พ.ต.ปิยะชัย  หนูเกตุ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
11ศัลยกรรม
IMG 7211
 ชื่อ - สกุล : พ.ต.กิจวิทย์  วัชราภรณ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 08:30, 16:00 - 19:00
 • อังคาร 16:00 - 19:00
 • พุธ 08:00 - 08:30
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
จักษุกรรม

ชื่อ - สกุล : พ.ท.พิเชษฐ์   พะโยม

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • พุธ 09:00 - 11:30, 16:00 - 18:00
 • ศุกร์ 09:00 - 11:30(ตรวจจอประสาทตาOCT)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ต.หญิง วรรษมน   อินทรประสงค์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30
 • พุธ 09:00 - 11:30
 • พฤหัสบดี 15:30 - 16:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พญ.ฤทัยรัตน์   วินิจฉัย

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • เสาร์ ที่ 3 ของเดือน 09:00 - 14:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : นพ.สลิล์   สุขสมบูรณ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 11:30
 • อังคาร 15:00 - 16:00
 • ศุกร์ 15:30 - 16:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 


 ชื่อ - สกุล : พญ.คณึงนิจ   กิตติกูลไพศาล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • ศุกร์ ที่ 4 ของเดือน 10:00 - 12:00
 *กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 


สูติ-นรีเวช 
ชื่อ - สกุล : ร.อ.กษมพล   ชวนะชิต

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 12:00, 17:00 - 18:00
 • พุธ 09:00 - 12:00(ตรวจภายใน)
 • ศุกร์ 09:00 - 12:00(ฝากครรภ์)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
กุมารเวช
 ชื่อ - สกุล : พ.อ.สุทธิพงษ์   คงศิริรัตน์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านกุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 16.00 - 19.00
 • อังคาร 09.00 - 12.00, (ฉีดวัคซีน)13:00 - 15:00
 • พุธ 16.00 - 19.00
 • พฤหัสบดี 09.00 - 12.00
 • ศุกร์ (ฉีดวัคซีน)13:00 - 15:00, 16.00 - 19.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
ทันตกรรม 
IMG 5359

ชื่อ - สกุล : ร.อ.ปิยวุฒิ  เอื้อพันธ์ทวีพงศ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านทันตกรรมทั่วไป

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • อังคาร 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00, 16:30 - 20:00
 • พุธ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00, 16:30 - 20:00
 • พฤหัสบดี 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • ศุกร์ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • เสาร์ 08:00 - 08:30, 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
 1ตรวจโรคทั่วไป
IMG 0284

ชื่อ - สกุล : พ.อ.ชัยชาญ  คำหาญ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : -

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ - อาทิตย์ 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

  


 

 1หู คอ จมูก

ชื่อ - สกุล : พ.อ.สุรเกียรติ   โรจน์สุริยาวงศ์

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ (สัปดาห์ที่ 1-3 ของทุกจันทร์) 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ชื่อ - สกุล : พ.ท.โกสินทร์  ชัยชำนาญ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ (สัปดาห์ที่ 4 ของทุกจันทร์) 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ชื่อ - สกุล : พญ.วาริตา   บุญจงเจริญ

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ด้านหู คอ จมูก

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 16:00 - 19:00
 • พุธ 09:00 - 12:00
 • พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง