ธนาคารเลือด [ Blood Bank ]
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ


ขั้นตอนการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต

Steps in Blood Donor Selection

การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเอง (donor self-selection)

             ทุกครั้งที่มาแสดงความจํานงที่จะบริจาคโลหิต ให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคนอ่าน และตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลต่อตนเอง และต่อผู้ป่วยที่จะรับโลหิต แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

             1. ให้ผู้บริจาคโลหิตได้พิจารณาว่า สุขภาพของตนเองเหมาะสม และพร้อมที่จะบริจาคโลหิตหรือไม่ การบริจาคโลหิตในขณะที่สภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น ความรู้สึกเพลีย มึนงง ไม่สดชื่นแข็งแรง อดนอน พักผ่อนไม่เต็มที่ หรือกําลังรับประทานยา รักษาโรคประจําตัว การบริจาคโลหิตในสภาวะเช่นนี้อาจเป็นอันตรายต่อตัวผู้บริจาคโลหิต

             2. ให้ผู้บริจาคโลหิตได้พิจารณาว่า โลหิตของตนมีความปลอดภัยต่อผู้รับ ไม่มีเชื้อโรคที่ถ่ายทอดทางโลหิต แฝงอยู่ ซึ่งอาจติดต่อเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่รับโลหิต ทั้งนี้หากผู้บริจาคโลหิตสัมผัสเชื้อโรคมาในระยะเริ่มแรก หรืออยู่ในระยะ window period อาจตรวจไม่พบด้วยวิธีมาตรฐานที่ใช้ทางห้องปฏิบัติการ แต่ตัวผู้บริจาคโลหิตเองเท่านั้นที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงหรือ โลหิตของตนปลอดภัยต่อผู้รับหรือไม่

 ขั้นตอนที่ 2 คัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์คัดกรองผู้บริจาคโลหิต

             เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์คัดกรองที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบคําตอบในแบบสอบถามของผู้บริจาคโลหิต และประเมินว่าควรบริจาคโลหิตหรือไม่ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวผู้บริจาคโลหิตและของผู้ป่วยที่จะรับโลหิต ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้น ได้แก่การวัดความดันโลหิต ชีพจร
รวมทั้งจะได้รับการตรวจวัดความเข้มข้นของโลหิต หากมีปัญหาควรได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์คัดกรองหรือแพทย์

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตตามมาตรฐาน ทางห้องปฏิบัติการ

             โลหิตทุกยูนิต จะได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรฐาน ได้แก่ การตรวจหมู่โลหิต ABO Rh การตรวจกรองแอนติบอดีของเม็ดโลหิตแดง และตรวจร่องรอยของการติดเชื้อโรค 4 ชนิด คือ ไวรัส
เอชไอวี (เอดส์) ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีและซิฟิลิส ด้วยวิธีทาง serology และ NAT โดยทดสอบตัวอย่างเดี่ยว

ขั้นตอนที่ 4 ระบบทะเบียนผู้บริจาคโลหิต และระบบการควบคุมคุณภาพ

             จัดระบบการลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิตที่เป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกประวัติการบริจาคโลหิตทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน รหัสหมายเลขผู้บริจาคโลหิต หมู่โลหิต ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรับบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

001049747
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
720
886
6267
2339
21643
0
1049747

Server Time: 2019-11-15 16:42:35

HOTbadge

RTA Heat Stroke

ปัจจุบันสภาพอากาศมีความร้อนสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฝึกของทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทหารใหม่ ซึ่งยังไม่เคยชินกับสภาพแวดล้อมและการฝึก จึงอาจเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้

Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

    283 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

    หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

    โทรศัพท์ศูนย์นัด ประชาสัมพันธ์

    Tel. 075-383113

    Mobile. 088-3869359

ศูนย์การเรียนรู้

hires 3

Scroll to top